Reglementari juridice in materia urbanismului. Dreptul de proprietate si contenciosul administrativ in materie Reglementari juridice in materia urbanismului. Dreptul de proprietate si contenciosul administrativ in materie Cuprins | Rasfoieste

Reglementari juridice in materia urbanismului. Dreptul de proprietate si contenciosul administrativ in materie

Scrie o recenzie | Vezi toate recenziile
Disponibilitate: Nu este pe stoc
Drept procesual penal - Traian Pop - Curs de drept penal - Ioan Tanoviceanu - Explicatiunea teoretica si practica a Dreptului Civil Roman - Dimitrie Alexandresco

Descriere

Volumul intitulat "Reglementari juridice in materia urbanismului. Dreptul de proprietate si contenciosul administrativ in materie", constituie o monografie complexa consacrata acestui domeniu mai putin explorat in literatura de specialitate, prin care se combina reglementarile dreptului public care guverneaza materia dreptului urbanismului si amenajarii teritoriului cu reglementarile din dreptul privat incidente in acest complex domeniu.

Aceasta monografie porneste, in abordarea problematicii analizate de la obligatiile asumate de catre statul roman dupa integrarea in Uniunea Europeana in domeniul politicii urbanismului si amenajarii teritoriului, fiind structurata in trei titluri, aflate intr-o stransa interdependenta.

Titlul I al lucrarii isi propune o analiza detaliata a reglementarilor juridice incidente in materie, cuprinzand legislatia, doctrina si jurisprudenta in materie, analiza acestor reglementari efectuandu-se in stransa corelatie cu reglementarile din dreptul mediului, aceasta ramura de drept intersectandu-se in materia urbanismului si amenajarii teritoriului cu cea a dreptului urbanismului si amenajarii teritoriului.

Titlul II al lucrarii este consacrat unei analize detaliate a regimului juridic al dreptului de proprietate in materia urbanismului si amenajarii teritoriului, precum si al publicitatii imobiliare in aceasta materie.

Titlul III al lucrarii este consacrat celei mai ample dezbateri din literatura de specialitate a institutiei contenciosului administrativ in materia urbanismului si amenajarii teritoriului, prin care este garantata respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor si in materia urbanismului si amenajarii teritoriului (atacarea in contencios administrativ a autorizatiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, problematica raspunderii in materie, executarea hotararilor judecatoresti in materie etc.).

Apreciem ca aceasta monografie complexa va constitui un instrument util de lucru si studiu, atat pentru studentii care studiaza aceasta disciplina din planul de studiu, cat mai ales pentru cadrele didactice universitare, practicieni ai dreptului, avocati, notari, consilieri juridici, precum si pentru orice alte persoane interesate care isi desfasoara activitatea in acest domeniu.

Date tehnice

  • Titlu: Reglementari juridice in materia urbanismului. Dreptul de proprietate si contenciosul administrativ in materie
  • Pret: 59,00 RON
  • ISBN: 978-973-127-440-9
  • Format: A5 14,5 x 20
  • Pagini: 750

Cuprins


Titlul I

Reglementari juridice  in materia amenajarii teritoriului  si a urbanismului

Preliminarii

Capitolul I. Norme internationale si norme unionale incidente in materia urbanismului si amenajarii teritoriului

Sectiunea 1. Norme internationale incidente in materia urbanismului si amenajarii teritoriului

Sectiunea 2. Norme unionale incidente in materia urbanismului si amenajarii teritoriului


Capitolul II. Reglementari juridice incidente  in domeniul amenajarii teritoriului  si al urbanismului privitoare  la documentatiile care stau la baza emiterii autorizatiei  de construire/desfiintare

Sectiunea 1. Regulamentul general de urbanism

Sectiunea 2. Regulamentul local de urbanism

Sectiunea 3. Regulamentul de urbanism pentru rezervatia biosferei delta Dunarii

Sectiunea 4. Structura documentatiilor de amenajare  a teritoriului si de urbanism.  Principii generale. Concept

Sectiunea 5. Activitati de amenajare a teritoriului  si urbanism

Sectiunea 6. Atributii ale administratiei publice in materia amenajarii teritoriului si a urbanismului

Sectiunea 7. Alte institutii si organisme cu atributii  in elaborarea documentatiilor de urbanism  si amenajare a teritoriului

Sectiunea 8. Structuri internationale cu atributii in materia urbanismului si amenajarii teritoriului

Sectiunea 9. Documentatii de amenajare a teritoriului  si urbanism        

Sectiunea 10. Documentatii de urbanism care deroga  de la reglementarile initiale de urbanism

Sectiunea 11. Participarea populatiei la activitatile de amenajare a teritoriului si de urbanism

Sectiunea 12. Urmarirea aplicarii documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate


Capitolul III. Autorizarea executarii constructiilor

Sectiunea 1. Preliminarii

Sectiunea 2. Procedura de obtinere a autorizatiei  de construire

Sectiunea 3. Documentele necesare emiterii autorizatiei  de construire

3.1. Certificatul de urbanism

3.2. Procedura de obtinere a certificatului  de urbanism

3.3. Actele autoritatii competente pentru protectia mediului

3.4. Documentatia tehnica pentru executarea lucrarilor de construire/desfiintare. Dreptul  de semnatura a documentatiilor de urbanism  si amenajare a teritoriului, precum si atestarea persoanelor care verifica calitatea lucrarilor  in materia urbanismului si amenajarii teritoriului

3.5. Avizele si acordurile cerute prin certificatul  de urbanism in vederea emiterii autorizatiei  de construire

3.6. Documentul de plata a taxei de emitere  a autorizatiei de construire/desfiintare

Sectiunea 4. Reguli de ocupare a terenurilor din intravilanul localitatilor pentru autorizarea executarii constructiilor. Restrictii si protectii de urbanism privitoare la ocuparea unor terenuri

4.1. Consideratii generale

4.2. Procedura de autorizare a constructiilor  pe terenuri situate in intravilanul localitatilor

Sectiunea 5. Reguli de ocupare a terenurilor situate in extravilanul localitatilor. Restrictii de urbanism impuse de lege pentru ocuparea unor terenuri din extravilanul localitatilor

Sectiunea 6. Autorizatia de construire


Capitolul IV. Reguli instituite prin dispozitiile actualului Cod civil si a Noului Cod civil privind amplasarea constructiilor, plantatiilor, zidurilor si gardurilor

Sectiunea 1. Consideratii preliminare

Sectiunea 2. Reguli instituite prin dispozitiile actualului Cod Civil privind amplasarea constructiilor, plantatiilor, zidurilor si gardurilor

Sectiunea 3. Reguli instituite prin dispozitiile noului cod civil privind amplasarea constructiilor, plantatiilor, zidurilor si gardurilor


Capitolul V. Sanctiunile contraventionale  si penale aplicabile in materia amenajarii teritoriului  si a urbanismului

Capitolul VI. Obligatii ale beneficiarului  si emitentului autorizatiei  de construire dupa obtinerea autorizatiei de construire


Capitolul VII. Obligatii ale proprietarilor  de locuinte constituiti in asociatii  de proprietari asupra locuintelor dobandite si a altor spatii detinute  in proprietate indiviza


Capitolul VIII. Obligatii ale proprietarilor  de locuinte si ale asociatiilor  de proprietari asupra locuintelor  sau altor spatii afectate de seisme  si pentru prevenirea incendiilor


Capitolul IX. Reglementari si obligatii  ale proprietarilor de locuinte privind reabilitarea termica a cladirilor  de locuit, cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor


Titlul II

Regimul juridic al dreptului  de proprietate asupra imobilelor  in materia amenajarii teritoriului  si a urbanismului


Capitolul I. Consideratii preliminare. Reglementarea juridica actuala  a dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor  cu incidenta in materia amenajarii teritoriului si a urbanismului


Capitolul II. Regimul juridic al terenurilor proprietate de stat atribuite pentru edificarea de constructii prin acte normative anterioare intrarii  in vigoare a constitutiei din anul 1991 si a celei revizuite in anul 2003, a Legii nr. 18/1991 si a altor acte normative speciale adoptate in aplicarea dispozitiilor constitutionale.  Regimul juridic al acestor terenuri  in contextul dispozitiilor constitutionale, al Legii nr. 18/1991  a fondului funciar, republicata,  si a altor acte normative speciale

Sectiunea 1. Consideratii preliminare

Sectiunea 2. Situatia reglementata prin dispozitiile art. 36 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 republicata

Sectiunea 3. Reglementari privind Legea nr. 18/1991 republicata

Sectiunea 4. Situatia juridica reglementata prin dispozitiile art. 36 alin. 5 din Legea nr. 18/1991, republicata, si art. 34 din legea nr. 1/2000

Sectiunea 5. Situatia reglementata prin art. 41 din Legea fondului funciar privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole fara constructii

Sectiunea 6. Cateva consideratii referitoare la unele inconsecvente terminologice de fond utilizate  in continutul art. 36 alin. 5 si art. 41  din Legea nr. 18/1991 republicata

Sectiunea 7. Regimul juridic al suprafetelor cu destinatie agricola sau piscicola


Capitolul III. Dreptul de proprietate asupra locuintelor si terenurilor aferente acestora dobandite in conditiile Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile  cu destinatia de locuinta trecute  in proprietatea statului


Capitolul IV. Dreptul de proprietate asupra locuintelor, spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta  si terenurilor aferente acestora, dobandite in conditiile Decretului-lege nr. 61/1990, a Legii  nr. 85/1992, republicata, privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat  si a altor acte normative speciale


Capitolul V. Politica statului in materia reabilitarii asezamintelor culturale si a institutiilor culturale din mediul rural, precum si in materia reabilitarii, modernizarii si/sau asfaltarii drumurilor de interes judetean si de interes local, alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate la sate, precum si in unitatile administrativ-teritoriale cu resurse turistice


Capitolul VI. Amenajarea spatiilor verzi  si asigurarea unui mediu urban sanatos - cerinta indispensabila a respectarii dreptului la un mediu sanatos


Capitolul VII. Dobandirea dreptului de proprietate asupra constructiilor prin accesiunea imobiliara artificiala reglementata  de dispozitiile actualului Cod civil  si a Noului Cod civil

Sectiunea 1. Dobandirea dreptului de proprietate asupra constructiilor prin accesiunea imobiliara artificiala reglementata de dispozitiile actualului Cod civil

Sectiunea 2. Dobandirea dreptului de proprietate asupra constructiilor prin accesiunea imobiliara artificiala reglementata de dispozitiile Noului Cod civil


Capitolul VIII. Regimul juridic al unor bunuri preluate abuziv de stat in perioada  6 martie 1945-22 decembrie 1989 potrivit Constitutiei Romaniei din 1991 si a celei revizuite prin Legea nr. 429/2003,  a Conventiei Europene a Drepturilor Omului si a actelor normative  cu caracter reparator adoptate  in aplicarea dispozitiilor constitutionale, cu incidenta in materia amenajarii teritoriului si a urbanismului

Sectiunea 1. Consideratii preliminare privind notiunea  de patrimoniu

Sectiunea 2. Controverse privind asimilarea dreptului patrimonial de creanta dreptului de proprietate

Sectiunea 3. Acte normative si categorii de bunuri care au facut obiectul constituirii patrimoniului statului anterior intrarii in vigoare a Constitutiei Romaniei din anul 1991. Aspecte de drept substantial si procedural privind regimul juridic al acestor bunuri dupa intrarea in vigoare a Constitutiei Romaniei din 1991, a celei revizuite in anul 2003 si a actelor normative speciale cu caracter reparator adoptate in aplicarea prevederilor constitutionale

Sectiunea 4. Regimul juridic al imobilelor nationalizate prin acte normative emise in perioada 1945 - 1989 dupa intrarea in vigoare a Constitutiei Romaniei din 1991, a celei revizuite prin Legea nr. 429/2003 si a actelor normative speciale cu caracter reparator adoptate in aplicarea prevederilor constitutionale, cu incidenta in materia amenajarii teritoriului si a urbanismului

Sectiunea 5. Jurisprudenta Curtii europene a drepturilor omului in materia imobilelor preluate abuziv  de stat cu incidenta in domeniul urbanismului

Pagina: 1

Despre autori:

Oliviu Puie Experiență profesională: 2016-prezent: Conferențiar universitar doctor în cadrul facultăţii de a drept a Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureş; ‎2011-2016: Lector universitar doctor în cadrul facultăţii de a drept a Universităţii „Dimitrie... Citeste mai mult >

Spune-ne opinia ta!

Votul cititorilor: (0 voturi)
Daca ai citit aceasta carte, spune si celorlalti cat de mult ti-a placut!
 
Vot:
Numele tau:
Email (obligatoriu):
Titlu:
Parerea ta:
Introdu codul:
Adaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc. UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Selecteaza cantitatea dorita:
| NU PRECOMAND »
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc. Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.

Doresc sa rezerv buc.
| NU REZERV »
Adauga in cos
Alege o carte pe care o vei primi gratuit odata cu comandarea acestei carti: