Revista de Dreptul Familiei nr. 2/2021
Revista de Dreptul Familiei nr. 2/2021
Pret de coperta:
75,00 lei
Periodice
Revista de Dreptul Familiei nr. 2/2021

Pret de coperta:

75,00 lei

Disponibilitate: In stoc

Adauga in cos

Te contactam noi

Ridicare personala de la sediul UJmag
Comanda produsul si vino sa-l ridici din sediu azi, 08.30-17.00

Livrare prin curier
Timp estimat de livrare: 2 zile lucratoare

2 zile lucrătoare

Termen de livrare

Reduceri

Oferte speciale exclusive

Comanda direct la

Telefon: 0733.673.555

Plateste cu cardul

Protectia platii online

Aboneaza-te la aceasta revistaNumărul 2/2021 al Revistei de Dreptul Familiei invită cititorii într-o incursiune interesantă și incitantă în complexa structură socială și juridică a familiei.

Editorialul aferent acestui număr este semnat de către domnul prof. univ. dr., psiholog Mircea Miclea, profesor la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității ,,Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, întemeietor al Școlii de psihologie cognitivă din România și fost Ministru al Educației. Editorialul Domniei Sale, Metacompetențele viitorului, își propune să abordeze educația actuală din perspectiva relațiilor sale cu economia viitorului, în scopul de a identifica acele competențe ce trebuie formate azi în educație astfel încât copiilor să le fie bine în economia și în societatea de mâine. Concluzia demersului este aceea că se impune cultivarea unor metacompetențe, întrucât acestea generează ad-hoc competențele necesare pentru a face față provocărilor de mâine: ,,un om autodisciplinat, autonom, cu un mindset antreprenorial și cu gândire de designer poate face față cu succes unei lumi cu viitoruri multiple și volatile”.

Secțiunea Studii cuprinde nu mai puțin de 17 materiale ce supun atenției teme dintre cele mai diverse, de la filiație și situația juridică a minorilor, până la concubinaj, logodnă și divorț.

Secțiunea este deschisă de studiul Aproximación al régimen jurídico español de la pensión compensatoria por desequilibrio económico de un cónyuge tras la ruptura del matrimonio: análisis legal y jurisprudencial (Ángel Acedo Penco), ce ne oferă o imagine asupra prestației compensatorii în dreptul spaniol, fiind analizate din perspectivă doctrinară și jurisprudențială aspecte precum natura juridică a prestației compensatorii, diferențele față de alte instituții juridice similare, modalitatea de determinare ori condițiile necesar a fi îndeplinite pentru ca unul dintre soți să poată beneficia de o atare compensație.

Concubinajul a făcut obiectul unei ample și complexe analize în studiul Opinii despre concubinaj și căsătorie în dreptul român (Teodor Bodoașcă). După o prezentare a evoluției concubinajului din dreptul roman până în prezent și o identificare a dreptului pozitiv național și supra-național ce reglementează anumite aspecte ale concubinajului, o amplă secțiune este dedicată distincției dintre căsătorie și concubinaj: ,,Actuala soluție, indiferent de natura ei (normativă, jurisprudențială sau doctrinară), de a asimila partenerii din cuplurile necăsătorite «membrilor de familie», iar relația dintre ei «vieții de familie», este forțată”, arată autorul.

Dincolo de implicațiile civile specifice, obligația de întreținere a minorului poate ajunge să comporte și o serie de implicații penale. De aceea, studiul Obligația legală de întreținere a copilului – o instituție cu incidență în sfera dreptului civil și a celui penal (Oana-Elena Buzincu, Gabriel Tudoroaia) supune atenției ambele valențe, analizând regimul juridic civil al obligației, dar și consecințele penale pe care le poate atrage neexecutarea acesteia. O asemenea abordare bicefală a permis autorilor să contureze o imagine de ansamblu a instituției și să surprindă provocările pe care cadrul normativ le ridică sub ambele planuri.

Studiul Considerații despre dreptul bunicilor de a avea legături personale cu nepoții minori. Cadrul legal aplicabil. Limitări (Iulia Costina) abordează problema dreptului bunicilor de a avea legături personale cu nepoții lor minori. Dacă de regulă problema este abordată din perspectiva părinților, studiul scoate în evidență că, în ciuda unor lacune normative, dreptul bunicilor de a avea legături personale cu nepoții este unul incontestabil. Pe de altă parte, presupunând o interferență cu dreptul părinților, dreptul bunicilor este supus unor condiționalități speciale, reflectate în modalitatea de exercitare a dreptului și în anumite limitări, menite a compatibiliza interesele concurente.

O imagine amplă asupra măsurilor speciale de protecție a copilului minor este oferită de studiul Reintegrarea minorilor ulterior dispunerii măsurilor speciale de protecție. Abandonul de familie în contextul interesului superior al minorului (Vlad Ionuț Domocoș). Astfel, după o trecere în revistă a măsurilor speciale de protecție a minorului și a procedurii aplicabile, autorul își propune să determine în ce măsură dezideratul reintegrării copilului în familie ulterior dispunerii unei măsuri de protecție specială poate fi sau nu atins, în acele situații cu privire la care starea de fapt care a impus luarea măsurii speciale de protecție constituie temeiul atragerii răspunderii penale pentru abandonul de familie. Supunând normele juridice incidente unei analize critice pertinente, autorul constată că nu de puține ori acestea sunt insuficient corelate cu principiul interesului superior al copilului, ceea ce îl determină ca pe parcursul studiului să formuleze o serie de propuneri de legea ferenda menite a surmonta această deficiență.

Implicațiile regimului matrimonial ales de către soți, din perspectiva posibilității acestora de a încheia anumite acte juridice fără participarea celuilalt soț, fac obiectul studiului Considerații asupra încheierii valabile a unor acte juridice de către unul sau de către ambii soți în lumina diferitelor regimuri matrimoniale (Alexandru-Victor Doroș). Problema este analizată prin raportare la o serie de acte juridice specifice (promisiunea bilaterală de vânzare, contractul de schimb, actul de alipire sau dezlipire a imobilelor și contractul de comodat), autorul surprinzând modul în care regimul matrimonial influențează posibilitatea soților de a încheia unilateral aceste acte juridice, dar și consecințele care pot decurge din lipsa acordului ambilor soți, și oferind o serie de soluții practice la posibilele probleme ce s-ar putea ivi. Cert este că, așa cum se conchide în studiu, atunci când există o incertitudine asupra nevoii unui acord dual, principiul securității raporturilor juridice reclamă ca acesta să fie obținut tocmai pentru a evita punerea ulterior în discuție a valabilității actului.

 Studiul Aspecte jurisprudențiale privind eliberarea pașaportului minorului și deplasarea acestuia în străinătate (Ioana-Anamaria Filote-Iovu) aduce în atenție divergențele jurisprudențiale existente în cazul acțiunilor având ca obiect suplinirea consimțământului unui părinte la eliberarea pașaportului minorului sau la deplasarea acestuia în străinătate. Astfel, după o prezentare a cadrului normativ aplicabil, atenția se îndreaptă spre competența internațională a instanțelor în soluționarea unor astfel de cauze și a condițiile ce trebuie îndeplinite pentru soluționarea pe fond a cererilor. Soluțiile avansate de către instanțele judecătorești în această materie sunt supuse unei analize critice pertinente, autoarea pledând convingător pentru o abordare mai aprofundată a acestor cauze și subliniind că, cel puțin în cazul suplinirii consimțământului părintelui pentru deplasarea minorului în străinătate, măsura nu poate fi dispusă decât dacă prin cererea de chemare în judecată este individualizată în concret țara de destinație și stabilită perioada efectivă în care va avea loc deplasarea.

Desfacerea căsătoriei ridică, printre altele, problema situației numelui dobândit prin căsătorie. Acest aspect este tratat de studiul Numele purtat după desfacerea căsătoriei, motiv de dispută între soți. Soluții ale practicii judiciare în cazul schimbării numelui mamei și în cazul divorțului pronunțat în străinătate (Gabriela-Cristina Frențiu), ce analizează în special situațiile de excepție în care se poate dispune de către instanța de judecată păstrarea numelui de către soț, cu un accent pe jurisprudența instanțelor naționale și europene. În esență, autoarea arată că, atunci când nu există un acord al soților, ,,dar se relevă motive întemeiate care ar justifica păstrarea numelui, se probează că pierderea numelui dobândit prin căsătorie ar conduce la vătămarea notorietății soțului, în sensul diminuării sau chiar a anihilării sale ori ar crea o vătămare copilului rezultat din căsătorie, instanța va dispune păstrarea numelui dobândit ca efect al încheierii căsătoriei”.

Reședința obișnuită a căpătat în ultimii ani o relevanță tot mai mare în localizarea raporturilor juridice cu elemente de extraneitate. În acest context, studiul Unele considerații cu privire la reședința obișnuită a copilului (Oana Ghiță) supune atenției problematica reședinței obișnuite a copilului, aducând o serie de clarificări asupra conceptului și a implicațiilor sale practice, concluzia fiind aceea că ,,reședința obișnuită a copilului trebuie interpretată în primul rând prin prisma principiului ocrotirii interesului său superior, ținând cont de câteva puncte de reper stabilite în jurisprudența națională și europeană: reprezintă identificarea temporară în spațiu, este expresia apartenenței copilului la un anumit mediu familial și social, este centrul obișnuit al intereselor acestuia și constituie spațiul de desfășurare a activității obișnuite și, nu în ultimul rând, reflectă atașamentul și afectivitatea pentru ceea ce numim «acasă», element deosebit de important în evoluția psihologică a copilului”.

Plasată în anticamera căsătoriei, instituția logodnei rămâne încă un teren fertil pentru controverse și dezbateri doctrinare. Aspectele asociate ruperii logodnei sunt amplu tratate în studiul Ruperea logodnei – între teorie și practică (Lucian Lungu, Paula-Alina Lupu). După unele clarificări conceptuale referitoare la natura juridică a logodnei și realizarea unor distincții între logodnă și concubinaj, autorii abordează consecințele juridice ale ruperii logodnei, aplecându-se în special asupra obligației de restituire a darurilor și a răspunderii pentru ruperea abuzivă a logodnei. Studiul clarifică o serie de aspecte esențiale asociate ruperii logodnei, precum tipul de daruri supuse repetițiunii, natura juridică a acestor daruri sau noțiunea de ,,rupere abuzivă a logodnei” și criterii în funcție de care caracterul abuziv poate fi apreciat.

Specificul raporturilor de familie nu se reflectă numai în planul normelor substanțiale, ci și al celor procesuale. Tocmai de aceea, studiul La prueba ilícita en el derecho de familia y los conflictos de valores (Rolf Madaleno) analizează un aspect procesual inedit, și anume cel al ilegalității probelor și al modului în care particularitățile raporturilor de familie se reflectă sub aspect probațional.

Studiul Despre data desfacerii căsătoriei și unele efecte ale divorțului (Cristian Mareș) aduce în prim-plan chestiunea datei desfacerii căsătoriei și efectele asociate divorțului. În acest sens, după o analiză a datei la care este considerată desfăcută căsătoria în funcție de ipotezele de divorț incidente și de diversele împrejurări care pot apărea cu ocazia soluționării cererii de divorț, autorul supune atenției efectele pe care le produce desfacerea căsătoriei din perspectiva regimului matrimonial și condițiile în care este posibilă continuarea acțiunii de divorț în cazul decesului unuia dintre soți, fiind reliefate inclusiv abordările diferite existente în doctrină asupra unor aspecte esențiale, precum subiecții care pot solicita continuarea litigiului de divorț atunci când soțul pârât decedează în cursul soluționării cauzei.

Abordând o problemă extrem de spinoasă, însă de evidentă actualitate, studiul Adopția internațională. Interzicerea adopției de către persoanele de același sex. Rainbow families. O realitate încă de neacceptat? (Carmen Oana Mihăilă) aduce în discuție chestiunea adopțiilor internaționale și a interzicerii adopțiilor de către persoane de același sex. După o expunere a condițiilor, procedurii și efectelor adopției internaționale, autoarea procedează la o analiză a modului în care adopția de către persoane de același sex se reflectă la nivelul dreptului supranațional și al dreptului comparat, fiind reliefate inclusiv aspectele de interes surprinse în jurisprudența CEDO, pentru ca mai apoi să arate care sunt implicațiile psihologice ale unui atare demers, astfel cum rezultă acestea din studiile efectuate în domeniu.

Studiul Despre scindarea autorității părintești și „motivele temeinice” care justifică măsura. O scurtă analiză (Bogdan Dumitru Moloman) supune atenției ipoteza exercițiului exclusiv al autorității părintești și întreg cortegiul de probleme și controverse asociate acestei instituții. Printre altele, o amplă analiză este dedicată motivelor care pot justifica scindarea autorității părintești, autorul aducând o serie de clarificări ipotezelor expuse exemplificativ în cuprinsul art. 36 alin. (7) din Legea nr. 272/2004. În final, concluzia studiului a fost aceea că dispunerea exercițiului exclusiv al autorității părintești trebuie să fie în toate cazurile proporțională cu motivul invocat și interesul superior al copilului.

Studiul A fost de bunăvoie și nesilit de nimeni, dar m-am înșelat. Despre divorțul din culpă și culpa din divorț. Partea I (Ioan Ilieș Neamț) abordează problema divorțului întemeiat pe culpă și a mecanismului juridic din spatele său, cu un accent pe valențele vinovăției. Prima parte a studiului prezintă condițiile substanțiale ce trebuie îndeplinite pentru a se dispune desfacerea căsătoriei pe temeiului culpei și particularitățile cererii de chemare în judecată și ale cererii reconvenționale, incidente în cazul acestei forme de divorț.

Evoluțiile tehnologice și medicale au condus la emergența unor noi modalități de concepțiune și la perturbarea semnificativă a unor instituții văzute cândva ca imuabile. Studiul Paternitate după moarte: aspecte ale procedurii fertilizării in vitro post-mortem (Szilárd Sztranyiczki) vine să analizeze o astfel de situație: implicațiile fertilizării in vitro post-mortem din perspectiva dreptului succesoral, a securității juridice și a drepturilor ce pot fi exercitate asupra embrionilor. În studiul arătat, autorul surprinde provocările legale pe care le ridică această modalitate de concepțiune și pledează pentru o intervenție normativă prin care să se reglementeze reproducerea umană asistată medical.

În fine, consecințele care decurg din existența relației de căsătorie atunci când vine vorba de accesiunea imobiliară și îmbunătățirile aduse unui imobil fac obiectul studiului Accesiunea imobiliară în raporturile dintre soți și situația îmbunătățirilor aduse unui imobil în timpul căsătoriei (Alexandru Radu Togan). Pornind de la normele în materie de accesiune și de la cele aplicabile regimului matrimonial, autorul analizează diversele ipoteze ce pot fi incidente după cum lucrările sunt autonome sau adăugate și subliniază implicațiile specifice care decurg din incidența unui anumit regim matrimonial.

Rubrica Jurisprudență rezumată prezintă o serie de hotărâri judecătorești cu privire la: divorț (respingerea cererii de divorț pentru motivul separării în fapt îndelungate, pronunțarea divorțului în temeiul art. 373 lit. b) C. civ., păstrarea numelui dobândit prin căsătorie) (Paula-Alina Lupu); tăgada paternității (imprescriptibilitatea dreptului la acțiune) – HP; consimțământul unuia dintre părinți la părăsirea țării de către minor sau eliberarea pașaportului (suplinire consimțământ) și exercitarea autorității părintești în comun; exercitarea autorității părintești în comun (boala psihică a unuia dintre părinți, violența manifestată asupra copiilor) - (Bogdan Dumitru Moloman).

Secțiunea Restitutio readuce în atenție două studii: Dreptul părintelui divorțat căruia nu i s-a încredințat copilul de a avea cu acesta legături personale (Ioan Albu), publicat în Revista Română de Drept nr. 2/1988, și Aspecte privind bunurile comune și raporturile dintre părinți și copii, ca mijloace juridice pentru ocrotirea căsătoriei și a minorilor (Ion P. Filipescu), publicat în Revista Română de Drept nr. 5/1988.

Rubrica Codex bibliografic, realizată de domnul Bogdan Dumitru Moloman, cuprinde o selecție de lucrări publicate în doctrina națională și străină în materia dreptului familiei în perioada ianuarie-septembrie 2021.

În secțiunea Recenzii este prezentată lucrarea Le droit européen des relations patrimoniales de couple. Commentaire des Règlements (UE) nos 2016/1103 et 2016/1104 (Bruylant, Bruxelles) având ca autori pe profesorii Andrea Bonomi și Patrick Wautelet, recenzia fiind realizată de către doamna Călina Jugastru. Lucrarea, de 1368 de pagini, cuprinde unul dintre cele mai complexe comentarii ale Regulamentelor europene în materie de regimuri matrimoniale și parteneriate înregistrate și, așa cum arată recenzorul, ,,abordarea pragmatică, nuanțele critice, referințele jurisprudențiale convertesc acest consistent comentariu al Regulamentelor «regimuri» și «parteneriate» într-un instrument util pentru lectorul interesat de viața de familie transfrontalieră”.

Mulțumim cititorilor noștri pentru încrederea pe care ne-o acordă și sperăm că și acest număr al Revistei de Dreptul Familiei se va ridica la înălțimea așteptărilor!

 

  • Titlu: Revista de Dreptul Familiei nr. 2/2021
  • Pret: 75,00 RON
  • ISBN: 2668569802102
  • Format: Academic
  • Pagini: 508
Votul cititorilor: (0 voturi)
Daca ai citit aceasta carte, spune si celorlalti cat de mult ti-a placut!
Vot:
Numele tau:
Email:
Titlu:
Parerea ta:
Calina Jugastru
Studii: Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (1993); doctor în drept (drept civil), 2000 (teza de doctorat Repararea prejudiciilor nepatrimoniale, în coordonarea prof. univ. dr. Mircea Mureșan); stagiu de cercetare în cadrul programului Tempus Phare...

Citeste mai mult »

Ioan Ilies Neamt
Studii: - absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității „Babeș Bolyai” din Cluj Napoca, precum și al masterului „Dreptul național și european al afacerilor” din cadrul aceleiași universități clujene; - absolvent al Institutului Național al Magistraturii;...

Citeste mai mult »

Bogdan Dumitru Moloman
Studii: - absolvent atât al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca, cât şi al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comu¬nicării din cadrul aceleiaşi universităţi clujene; - absolvent al masterului...

Citeste mai mult »

Revista de Dreptul Familiei nr. 2/2021
Recomanda unui prieten
Comanda telefonica

Vrei sa faci o comanda si nu ai timp?
Introdu numarul de telefon, iar un operator UJmag.ro te va suna
in cel mai scurt timp si iti va cere telefonic restul datelor necesare.

Aboneaza-te la newsletter
Fii la curent cu reducerile!

Parteneri Gold:
Parteneri Silver:
Parteneri Media:
Va recomandam:

Comanda prin telefon

0733.673.555

Copyright 2008-2022 Universul Juridic Magazin SRL. Toate drepturile rezervate

Adaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Precomanda cu plata in avans
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc.
Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Adauga in cos